Jizhou Wares
Introduction
Jizhou Samples
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
 
*Jizhou wares in Jizhou Museum (new: 2/1/2018)
Transmuational Glaze

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 , 29
 
Paper cut design

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Leaf design

1, 2, 3, 4, 5, 6

Iron brown painted design

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Human/animal figures

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

White glaze ware

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Green lead glaze ware

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Black/brown glaze ware

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

More Video clips of JIzhou samples

Home