Qingbai/shufu/Ding/Cizhou  wares
Qingbai (Yingqing) wares

Qingbai Samples

1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Nanhai 1 wreck Qingbai wares (new 30  Oct 2012)

1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

กก

Sinan wreck Qingbai wares (new 30  Oct 2012)

1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 , 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

กก

Shufu wares

Shufu Samples

1, 2, 3

Ding wares
Cizhou wares
Jin Cizhou Polychrome Painted wares
Xing  wares
Home