By Zhu Shao Quan (Cyclical year Geng Yin A.D. 1890)

Back