By Cheng Men (Cyclical year Ji Mao A.D.1879)

Back