Southern Song/Yuan Jizhou jar with iron brown motif